Foreningsoplysning

Grundejerforeningens formål og/eller evt. nedlæggelse:    logo-gf

Foreningens navn er: Øvejudstykningens Grundejerforening.
Foreningens formål er at varetage parcelejernes fællesinteresser med hensyn til deres parceller, herunder navnlig at varetage parcelejernes interesser med hensyn til eller eventuelt tage initiativet til opfyldelse af parcelejernes rettigheder og pligter. Foreningen træffer, forså vidt sådant beror på parcelejerne, med fuldt bindende virkning for enhver enkelt parcelejer, alle bestemmelser angående de omtalte forhold.

Der er ikke tinglyst pligt til at være medlem; men alle parceller opfordres til at blive medlem af foreningen.

Medlemsgebyr har igennem mange år været på 100 kr/år. Foreningen har en passende og pæn kapital på ca 50.000 kr til at yde en passende indsats hvis vi fællesskab f.eks. skal købe professionel assistance.

Enhver nuværende eller kommende ejer af een eller flere af disse parceller kan blive medlem af foreningen og derpå underkastes foreningens vedtægter, således som disse er eller bliver på lovlig måde vedtaget eller forandret. Når en parcelejer overdrager sin parcel eller retten til denne til andre eller på anden måde ophører at være parcelejer, er han/hun dermed ophørt at være medlem af foreningen, og han/hun, eller andre kan ikke gøre noget som helst krav gældende imod foreningen, hverken på andel i dens formue eller på anden måde. Herfra undtages dog det tilfælde, at en parcelejer dør, i hvilket fald hans/hendes retsstilling i foreningen kan overføres til efterladte eller arvinger, såfremt disse overtager parcellen.

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. Generalforsamlingen er, med undtagelse af spørgsmål vedr. foreningens opløsning, samt ændring af vedtægterne, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.